Tuesday, July 21, 2009

"I'm Champagne..."

.

.

Happy 52nd birthday, Jon Lovitz.
.

No comments: